Madalasa Sharma posing for Mem Vayasuku Vacham Promo